بلوک اینتراسکالن تغییر یافته برای جراحی ساعد و دست

فرامرز مصفا؛ مهوش آگاه؛ فریور عبداله زاده لاهیجی؛ پرویز جلیلی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1386، ، صفحه 9-13

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121199

چکیده
  مقدمه: روش‌های مختلفی برای بلوک شبکه براکیال وجود دارد که هر کدام معایب و مزایایی دارند. از بزرگ‌ترین معایب این روش‌ها بلوک نشدن کامل همه شاخه‌های عصبی شبکه براکیال از جمله عصب اولنار و بخصوص مهم‌ترین عوارض آن پنوموتوراکس است. هدف از این مطالعه معرفی روشی بود که ضمن ایجاد بلوک همه شاخه‌‌های عصبی بخصوص عصب اولنار، خطر ایجاد پنوموتوراکس ...  بیشتر