دررفتگی ولار مزمن مفصل رادیواولنار تحتانی (گزارش یک مورد)

محمد دهقانی؛ سید هادی سید حسینیان

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1387، ، صفحه 117-119

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121189

چکیده
  دررفتگی ولار مفصل رادیو اولنار تحتانی بدون شکستگی همزمان رادیوس و اولنا یک آسیب نادر است که ممکن است به آسانی از نظر دور بماند. این گزارش مربوط به خانم ۴۴ ساله‌ای است که با شکایت محدودیت حرکات چرخشی ساعد ۴ ماه بعد از آسیب اولیه مراجعه کرد. پرتونگاری و سیی تی‌اسکن انجام شده، دررفتگی ولار مفصل رادیواولنار تحتانی را بدون شکستگی در این ...  بیشتر