مقایسه عمل لامینکتومی با لامینوتومی در درمان هرنی دیسک کمری در بیماران با نمای پرتونگاری تنگی کانال نخاعی

حسین نایب آقایی؛ حسین صفدری؛ خلیل کملاخ؛ فرشاد صفدری

دوره 10، شماره 3 ، مرداد 1391، ، صفحه 133-139

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121072

چکیده
  پیش زمینه : در بسیاری موارد هرنی دیسک بین مهره‌ای کمری با تنگی بدون علامت کانال نخاعی در این ناحیه همراه است که تنها به‌صورت پرتونگاری تشخیص داده می‌شود . در مطالعه حاضر نتایج درمان دو روش لامینکتومی و لامینوتومی مقایسه شدند . مواد و روش ها : در این کارآزمایی بالینی تصادفی، ۴۰ بیمار دچار هرنی دیسک کمری و تنگی بدون علامت کانال کمری به ...  بیشتر