کیست هیداتید عضله براکیورادیالیس در بازو (گزارش یک مورد)

محسن مردانی کیوی؛ رضا کیهانی؛ کیوان هاشمی مطلق؛ شایار صاحب اختیاری

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 180-184

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121050

چکیده
  کیست هیداتید اولیۀ بافت عضلانی آن‌قدر نادر است که گاهی اوقات در تشخیص‌های افتراقی توده‌های کیستیک در مناطق اندمیک قرار نمی‌گیرد. تشخیص به موقع و دقیق بسیار مهم است تا از بیوپسی غیرضروری ممانعت به عمل آید. در این گزارش یک مرد 40 ساله با شکایت از تورم و درد تشدید شونده در بازوی دست راست به دنبال اثر فشاری توده ارائه می‌شود. با توجه به ...  بیشتر