مقایسه دو روش راستای کینماتیک و مکانیک در تعویض مفصل زانو

محمود کریمی مبارکه؛ محسن مردانی کیوی؛ مسعود حاجی خانی

دوره 13، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 82-89

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121295

چکیده
  پیش‎زمینه: عمل تعویض مفصل زانو براساس راستای مکانیکی استوار است. در روش راستای کینماتیک، به اندازه ضخامت استخوان و غضروف فرسایش یافته و نیز ضخامت استخوان و غضروف و تیغ اره برداشته شده از دیستال و پشت کوندیل‎های فمور، فلز کمپوننت و سیمان فمور جایگزین می‎شود. در این مطالعه، نتایج دو روش در «تعویض مفصل زانو» مقایسه شدند. مواد ...  بیشتر

استئوتومی پرگزیمال تیبیا و تغییرات آناتومیک زانو

محمود کریمی مبارکه؛ محسن مردانی کیوی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1391، ، صفحه 98-105

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121067

چکیده
    استئوتومی پرگزیمال تی‌بیا با نتایج موفق تعویض مفصل جایگاه خود را حفظ کرده است. انجام استئوتومی بر اجزاء مختلف زانو و عملکرد آنها اثر می‌گذارد. تغییرات ایجاد شده در بیومکانیک زانو همراه با اثراتی در کشکک، رباط طرفی داخلی، راستای ماهیچه چهارسر و شیب سطح تی‌بیا خواهد بود. هدف از انجام استئوتومی پرگزیمال تیبیا در افراد جوان و بدون ...  بیشتر

بررسی ارزش تشخیصی تست «آگزیال لودینگ مک‌موری» در پارگی‌های منیسک زانو

محسن مردانی کیوی؛ علی کریمی؛ کیوان هاشمی مطلق

دوره 9، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 13-17

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121022

چکیده
  پیش‌زمینه: هدف از انجام معاینات و تست‌های بالینی، دستیابی به تشخیص صحیح است. برای صدمات منیسک‌های زانو، تست‌های بالینی متعدد با ارزش‌های تشخیصی متفاوت وجود دارند. هدف از این مطاالعه، بررسی ارزش تشخیصی تست تغییر یافته «آگزیال لوودینگ مک موری» بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی از نوع تشخیصی، ۱۴۶بیمار (۱۲۰مرد، ۲۶زن) با میانگین ...  بیشتر