ا

 • اسدیان، نجم الدین ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی پس از جراحی توراکولومبار: یک مطالعه کوهورت آینده نگر [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 23-26]

ب

 • بیغم صادق، امین اثرات کاربرد همزمان لخته‌خون و داکسی‌سایکلین در التیام استخوان، روی مدل حیوانی خرگوش [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]

ح

 • حاج احمدی، مرجان ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی پس از جراحی توراکولومبار: یک مطالعه کوهورت آینده نگر [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 23-26]

 • حبیب، شاه ولی علل و فراوانی دررفتگی مفصل آرنج در یک بیمارستان ارجاعی منطقه‌ای در افغانستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 37-39]

 • حسن زاده نعمتی، ناهید زیست‌ماده‌های مورد استفاده در پروتز مفصل ران – به روز رسانی فنی (مقاله مروری) [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 40-51]

 • حفار، ایمان اثرات کاربرد همزمان لخته‌خون و داکسی‌سایکلین در التیام استخوان، روی مدل حیوانی خرگوش [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]

خ

 • خراسانی، محمد تقی زیست‌ماده‌های مورد استفاده در پروتز مفصل ران – به روز رسانی فنی (مقاله مروری) [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 40-51]

ر

 • رضوی پور، مهران مقایسه رضایتمندی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ دوطرفه بعد از عمل جراحی همزمان و غیر‌همزمان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 27-31]

س

 • سلیمانها، مهران بررسی نتایج کوتاه مدت بازسازی رباط صلیبی قدامی با استفاده از تاندون پرونئال لونگوس [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]

 • سینا، علی مقایسه رضایتمندی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ دوطرفه بعد از عمل جراحی همزمان و غیر‌همزمان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 27-31]

ص

 • صادق آبادی، اصغر زیست‌ماده‌های مورد استفاده در پروتز مفصل ران – به روز رسانی فنی (مقاله مروری) [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 40-51]

ط

 • طاهری، سید محمود بررسی تأثیر سایز تخلخل بر نفوذ در استخوان در ایمپلنت‌های تیتانیومی متخلخل ساخته شده با پرینت سه ‌بُعدی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 32-36]

ع

 • عریان، احمد اثرات کاربرد همزمان لخته‌خون و داکسی‌سایکلین در التیام استخوان، روی مدل حیوانی خرگوش [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]

غ

 • غفاری، سلمان مقایسه رضایتمندی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ دوطرفه بعد از عمل جراحی همزمان و غیر‌همزمان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 27-31]

ف

 • فتاحیان، آراد نتایج درمان شکستگی فشاری ستون فقرات: مقایسه روش غیرجراحی با کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 8-14]

 • فتاحیان، رضا نتایج درمان شکستگی فشاری ستون فقرات: مقایسه روش غیرجراحی با کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 8-14]

ک

 • کریم پور، مراد بررسی تأثیر سایز تخلخل بر نفوذ در استخوان در ایمپلنت‌های تیتانیومی متخلخل ساخته شده با پرینت سه ‌بُعدی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 32-36]

 • کیهانی، سهراب بررسی نتایج کوتاه مدت بازسازی رباط صلیبی قدامی با استفاده از تاندون پرونئال لونگوس [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]

ل

 • لطفی، سعید اثرات کاربرد همزمان لخته‌خون و داکسی‌سایکلین در التیام استخوان، روی مدل حیوانی خرگوش [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]

م

 • مرادخانی، غزاله بررسی تأثیر سایز تخلخل بر نفوذ در استخوان در ایمپلنت‌های تیتانیومی متخلخل ساخته شده با پرینت سه ‌بُعدی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 32-36]

 • مرادی، بهرام نتایج درمان شکستگی فشاری ستون فقرات: مقایسه روش غیرجراحی با کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 8-14]

 • مهدوی، سیدمانی ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی پس از جراحی توراکولومبار: یک مطالعه کوهورت آینده نگر [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 23-26]

 • مهرپویا، زهرا بررسی نتایج کوتاه مدت بازسازی رباط صلیبی قدامی با استفاده از تاندون پرونئال لونگوس [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]

 • موسوی، مریم بررسی نتایج کوتاه مدت بازسازی رباط صلیبی قدامی با استفاده از تاندون پرونئال لونگوس [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]

و

 • واعظی، محمد رضا زیست‌ماده‌های مورد استفاده در پروتز مفصل ران – به روز رسانی فنی (مقاله مروری) [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 40-51]