ا

 • ابراهیم زاده، محمد حسین مدل‌سازی کنش خزشی نانوکامپوزیت‌های پلی‌دی‌ال‌لاکتید/پلی‌کاپرولاکتون و شیشة زیست‌فعال، تأثیر فاز استحکام بخش شیشة زیست‌فعال، نویدبخش تولید پیچ‌های ترمیم لیگامان صلیبی قدامی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 96-102]

 • اسماعیل زاده، جواد مدل‌سازی کنش خزشی نانوکامپوزیت‌های پلی‌دی‌ال‌لاکتید/پلی‌کاپرولاکتون و شیشة زیست‌فعال، تأثیر فاز استحکام بخش شیشة زیست‌فعال، نویدبخش تولید پیچ‌های ترمیم لیگامان صلیبی قدامی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 96-102]

 • امجدی، شایان ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 75-82]

 • امین جواهری، علیرضا اختلاف طول اندام بعد از تعویض مفصل لگن (بررسی مقالات) [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 103-111]

 • اوصیا، سهیل بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 63-69]

 • اوصیا، محمد بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 63-69]

ب

 • باستان، سعید ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمره‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی بازسازی آرتروسکوپیک [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 83-88]

 • باشتی، کاوه بررسی شیوع آسیب‌های ورزشی در چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 28-32]

 • بغدادی، تقی استئوتومی کاهش اندازة سر استخوان ران پس از دررفتگی هیپ در یک کودک شش ساله با کمک مدل‌های چاپی سه بعدی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 158-163]

 • بغدادی، سروش استئوتومی کاهش اندازة سر استخوان ران پس از دررفتگی هیپ در یک کودک شش ساله با کمک مدل‌های چاپی سه بعدی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 158-163]

 • بنلی، تومان مقایسه پیشگیری کوتاه مدت با استفاده از آنوکساپارین و ریواروکسابان، پس از جراحی تعویض کامل زانو [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 40-47]

 • بهاری، علی تأثیرات استئوتومی زاویه باز کمپارتمان داخلی زانو بر روی پتلا چیست؟ [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 48-53]

 • بوعذار، مجید مقایسة طول مدت بی‌دردی در بلوک‌ عصب آگزیلاری با استفاده از «لیدوکائین» یا «مخلوط لیدوکائین و گرانیسترون» در بیماران نیازمند به جراحی آرنج به پایین [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 127-133]

 • بیرجندی نژاد، علی سلول‌های تک‌هسته‌ای به دست آمده از مغز استخوان خودی ممکن است بر درمان جوش‌ناخوردگی استخوان‌های بلند تأثیر مثبت داشته باشند [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 112-119]

 • بیغم صادق، امین تأثیر نانو هیدروکسی آپاتیت به همراه مغزاستخوان برای ترمیم نقیصه استخوانی در خرگوش؛ بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 7-15]

 • بیغم صادق، امین اثر عصارة هیدرو الکلی ترانکولا کوبِن‌سیس بر ترمیم شکستگی استخوان رادیوس در خرگوش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 134-144]

پ

 • پیوندی، محمد تقی سلول‌های تک‌هسته‌ای به دست آمده از مغز استخوان خودی ممکن است بر درمان جوش‌ناخوردگی استخوان‌های بلند تأثیر مثبت داشته باشند [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 112-119]

ج

 • جعفر بیگلو، محمود روش آناتومیک «ترانس‌پورتال» و غیرآناتومیک «ترانس‌تیبیال» برای بازسازی رباط صلیبی قدامی: ارزیابی بالینی بیماران نظامی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 54-62]

 • جهانی، جمشید بررسی شیوع آسیب‌های ورزشی در چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 28-32]

ح

 • حاتمی جونی، سجاد بررسی تأثیر داروی ترانکسامیک اسید بر کاهش خونریزی و مدت زمان بستری بیماران بعد از جراحی تعویض مفصل زانو [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 120-126]

 • حاجی، صدرا روش آناتومیک «ترانس‌پورتال» و غیرآناتومیک «ترانس‌تیبیال» برای بازسازی رباط صلیبی قدامی: ارزیابی بالینی بیماران نظامی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 54-62]

 • حصارکی، سعید مدل‌سازی کنش خزشی نانوکامپوزیت‌های پلی‌دی‌ال‌لاکتید/پلی‌کاپرولاکتون و شیشة زیست‌فعال، تأثیر فاز استحکام بخش شیشة زیست‌فعال، نویدبخش تولید پیچ‌های ترمیم لیگامان صلیبی قدامی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 96-102]

خ

 • خرمی، یاسمن مقایسة طول مدت بی‌دردی در بلوک‌ عصب آگزیلاری با استفاده از «لیدوکائین» یا «مخلوط لیدوکائین و گرانیسترون» در بیماران نیازمند به جراحی آرنج به پایین [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 127-133]

 • خزاعی نژاد، پگاه مقایسه بیومکانیکی استفاده از پلاک و یا میله داخل کانال استخوانی در مفصل شارکو، در بیماران دیابتی: تحلیل المان محدود [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 23-27]

 • خوشنام، شهاب مقایسة طول مدت بی‌دردی در بلوک‌ عصب آگزیلاری با استفاده از «لیدوکائین» یا «مخلوط لیدوکائین و گرانیسترون» در بیماران نیازمند به جراحی آرنج به پایین [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 127-133]

ذ

 • ذباح، ایمان تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک‌بندی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 145-152]

ر

 • رازی، امین سلول‌های تک‌هسته‌ای به دست آمده از مغز استخوان خودی ممکن است بر درمان جوش‌ناخوردگی استخوان‌های بلند تأثیر مثبت داشته باشند [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 112-119]

 • رحیم نیا، علیرضا روش آناتومیک «ترانس‌پورتال» و غیرآناتومیک «ترانس‌تیبیال» برای بازسازی رباط صلیبی قدامی: ارزیابی بالینی بیماران نظامی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 54-62]

 • رشیدی، مرضیه تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

 • رضوی پور، مهران ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 75-82]

 • رمضانی، مرتضی تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک‌بندی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 145-152]

ز

 • زندی، رضا شکستگی اینترتروکانتریک در بیماری که بیست سال قبل به دلیل شکستگی شفت فمور تحت فیکساسیون با پلاک قرار گرفته بود: گزارش مورد [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-36]

س

 • سالارنیا، ستاره تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک‌بندی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 145-152]

 • سبزعلی پور، ابراهیم بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پیشرفت پوکی استخوان [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 70-74]

 • سپهری، بهروز مقایسه بیومکانیکی استفاده از پلاک و یا میله داخل کانال استخوانی در مفصل شارکو، در بیماران دیابتی: تحلیل المان محدود [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 23-27]

 • سعدونی، حنون ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمره‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی بازسازی آرتروسکوپیک [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 83-88]

 • سلیمانپور، جعفر خونریزی هنگام عمل در تعویض کامل مفصل زانو و نیاز به تزریق خون با استفاده و بدون استفاده از تورنیکت [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 16-22]

 • سیفی، مژگان مقایسة طول مدت بی‌دردی در بلوک‌ عصب آگزیلاری با استفاده از «لیدوکائین» یا «مخلوط لیدوکائین و گرانیسترون» در بیماران نیازمند به جراحی آرنج به پایین [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 127-133]

ش

 • شایسته آذر، مسعود بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 63-69]

 • شایسته آذر، مسعود ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 75-82]

 • شریفی، سیاوش اثر عصارة هیدرو الکلی ترانکولا کوبِن‌سیس بر ترمیم شکستگی استخوان رادیوس در خرگوش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 134-144]

 • شهریاری، آرمان بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پیشرفت پوکی استخوان [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 70-74]

ص

 • صباغان، سعید تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

 • صفایی، یاسر شکستگی اینترتروکانتریک در بیماری که بیست سال قبل به دلیل شکستگی شفت فمور تحت فیکساسیون با پلاک قرار گرفته بود: گزارش مورد [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-36]

 • صفدری، فرشاد تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

ع

 • عامل فرزاد، سارا سلول‌های تک‌هسته‌ای به دست آمده از مغز استخوان خودی ممکن است بر درمان جوش‌ناخوردگی استخوان‌های بلند تأثیر مثبت داشته باشند [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 112-119]

 • عریان، احمد اثر عصارة هیدرو الکلی ترانکولا کوبِن‌سیس بر ترمیم شکستگی استخوان رادیوس در خرگوش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 134-144]

 • عزیزی، ابوذر تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

 • عسگری، داود ارزیابی تاثیر تزریق داخل مفصلی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در ترمیم غضروف تخریب شده مفصل زانوی موش صحرایی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 90-96]

 • علوی، یاسمین اثر عصارة هیدرو الکلی ترانکولا کوبِن‌سیس بر ترمیم شکستگی استخوان رادیوس در خرگوش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 134-144]

غ

 • غفاری، سلمان ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 75-82]

ف

 • فرهنگ، ساناز تأثیر نانو هیدروکسی آپاتیت به همراه مغزاستخوان برای ترمیم نقیصه استخوانی در خرگوش؛ بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 7-15]

 • فرهنگی، سجاد تأثیر نانو هیدروکسی آپاتیت به همراه مغزاستخوان برای ترمیم نقیصه استخوانی در خرگوش؛ بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 7-15]

 • فکور، محمد تأثیرات استئوتومی زاویه باز کمپارتمان داخلی زانو بر روی پتلا چیست؟ [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 48-53]

 • فکور، محمد بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پیشرفت پوکی استخوان [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 70-74]

 • فکور، محمد ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمره‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی بازسازی آرتروسکوپیک [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 83-88]

 • فکور، محمد بررسی تأثیر داروی ترانکسامیک اسید بر کاهش خونریزی و مدت زمان بستری بیماران بعد از جراحی تعویض مفصل زانو [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 120-126]

ق

 • قاسمی، محمد علی اختلاف طول اندام بعد از تعویض مفصل لگن (بررسی مقالات) [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 103-111]

 • قمیشی، علی مقایسة طول مدت بی‌دردی در بلوک‌ عصب آگزیلاری با استفاده از «لیدوکائین» یا «مخلوط لیدوکائین و گرانیسترون» در بیماران نیازمند به جراحی آرنج به پایین [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 127-133]

 • قندهاری، حسن تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

ک

 • کاراگوون، دوگاچ مقایسه پیشگیری کوتاه مدت با استفاده از آنوکساپارین و ریواروکسابان، پس از جراحی تعویض کامل زانو [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 40-47]

 • کاظمی، ابوالفضل ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 75-82]

 • کاظمی صوفی، سیامک خونریزی هنگام عمل در تعویض کامل مفصل زانو و نیاز به تزریق خون با استفاده و بدون استفاده از تورنیکت [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 16-22]

 • کریمی نسب، محمدحسین بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 63-69]

م

 • محرمی، علیرضا چگونه از ناپایداری لگن در پی عمل جراحی تعویض کامل مفصل هیپ جلوگیری کنیم؟ (مقاله مروری) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 164-170]

 • محمد حسینی، پیام بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پیشرفت پوکی استخوان [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 70-74]

 • محمدحسینی، پیام ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمره‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی بازسازی آرتروسکوپیک [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 83-88]

 • محمدی هادوی، سید محمد مدل‌سازی کنش خزشی نانوکامپوزیت‌های پلی‌دی‌ال‌لاکتید/پلی‌کاپرولاکتون و شیشة زیست‌فعال، تأثیر فاز استحکام بخش شیشة زیست‌فعال، نویدبخش تولید پیچ‌های ترمیم لیگامان صلیبی قدامی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 96-102]

 • مختار نژاد گنجی، سید اسماعیل بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 63-69]

 • مرادی، امین خونریزی هنگام عمل در تعویض کامل مفصل زانو و نیاز به تزریق خون با استفاده و بدون استفاده از تورنیکت [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 16-22]

 • مرتضوی، جواد اختلاف طول اندام بعد از تعویض مفصل لگن (بررسی مقالات) [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 103-111]

 • مرتضوی، سید محمد جواد چگونه از ناپایداری لگن در پی عمل جراحی تعویض کامل مفصل هیپ جلوگیری کنیم؟ (مقاله مروری) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 164-170]

 • مقدسی، مهرزاد بررسی شیوع آسیب‌های ورزشی در چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 28-32]

 • مهدوی، سیدمانی تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

 • مهدیان، حسین در بیمار مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان جا انداختن شکستگی و دررفتگی C6/C7 با روش بسته، جان بیمار را نجات می‌دهد (گزارش یک بیمار) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 153-157]

 • موذن جمشیدی، میر منصور چگونه از ناپایداری لگن در پی عمل جراحی تعویض کامل مفصل هیپ جلوگیری کنیم؟ (مقاله مروری) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 164-170]

 • موسوی، سید شهنام تأثیرات استئوتومی زاویه باز کمپارتمان داخلی زانو بر روی پتلا چیست؟ [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 48-53]

 • موسوی، سید شهنام بررسی تأثیر داروی ترانکسامیک اسید بر کاهش خونریزی و مدت زمان بستری بیماران بعد از جراحی تعویض مفصل زانو [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 120-126]

 • موسویان، علیرضا مقایسه بیومکانیکی استفاده از پلاک و یا میله داخل کانال استخوانی در مفصل شارکو، در بیماران دیابتی: تحلیل المان محدود [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 23-27]

 • میرزامحمدی، الهام تغییر در تعداد استخوان‌های مهره در بیماران ایرانی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

 • میناتور سجادی، محمدرضا شکستگی اینترتروکانتریک در بیماری که بیست سال قبل به دلیل شکستگی شفت فمور تحت فیکساسیون با پلاک قرار گرفته بود: گزارش مورد [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-36]

ن

 • نسته، لوییجی در بیمار مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان جا انداختن شکستگی و دررفتگی C6/C7 با روش بسته، جان بیمار را نجات می‌دهد (گزارش یک بیمار) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 153-157]

و

 • واله، حمید تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک‌بندی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 145-152]

ی

 • یادگاری، مهرداد تأثیر نانو هیدروکسی آپاتیت به همراه مغزاستخوان برای ترمیم نقیصه استخوانی در خرگوش؛ بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 7-15]

 • یثربی، احسان تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک‌بندی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 145-152]