نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: سارکوم یووینگ تومور اولیه و بدخیم استخوان است که حفظ جان بیمار و انتخاب بهترین شیوه درمان جزو چالش های پزشکی آن محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی میزان متاستاز و بقای عمر پس از بکارگیری پروتکل درمانی شیمی درمانی قبل از جراحی، جراحی و شیمی درمانی بعد از جراحی می باشد.
روش کار: در این مطالعه 42 بیمار مبتلا به سارکوم یووینگ طی سال های 1384تا 1395 که به بیمارستان شهید دکتر چمران و نمازی مراجعه کرده اند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، در نهایت 27 بیمار وارد مطالعه شدند. تعیین شیمی درمانی نئو ادجوونت و مراحل پیشرفت تومور با استفاده از ام آر آی و سی تی اسکن قفسه سینه انجام شد. پس از تعیین مراحل پیشرفت تومور درمان انتخاب گردید. درمان ها شامل قطع عضو، برداشتن گسترده بافت، برداشتن گسترده بافت و الوگرافت، برداشتن گسترده بافت و پروتز و شیمی درمانی بود. بعد از درمان های جراحی بیماران تحت شیمی درمانی ادجوونت قرار گرفتند.
نتایج: در این مطالعه از 42 بیمار مشارکت کننده، 29 نفر(69%) مرد و 13 نفر (31%) زن بودند. میانگین سن و انحراف معیار 21.45+ 7.69 و 16.23+ 4.9 بترتیب در مرد ها و زن ها بدست آمد. شایعترین استخوان درگیر استخوان فمور(30%) و تیبیا (23.8 %) بود. از 27 بیماری که وارد مطالعه شده بودند، 5 نفر قطع عضو، 6 نفر برداشتن گسترده بافت، 8 نفر برداشتن گسترده بافت و آلوگرافت و 3 نفر برداشتن گسترده بافت و پروتز انجام شد. 5 نفر از بیماران با درگیری لگن فقط شیمی درمانی شدند. 46.2%  از بیماران بقای عمر 5 ساله داشتند.
بحث و نتیجه گیری: تشخیص زودرس و درمان مناسب به صورت شیمی درمانی قبل ازعمل، جراحی با برداشتن حاشیه ی مناسب و شیمی درمانی بعد از جراحی برای این تومور پیشنهاد شده است. نتایج مطالعه ما نیز آن را تایید می نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcomes of Ewing`s Sarcoma in Patients Admitted to Chamran and Namazi hospital

نویسندگان [English]

 • Saeed Solooki 1
 • Amir Rahmani Rasa 2
 • Narges Ghamari 1
 • Mohammad Mehdi Kamravan 1

چکیده [English]

Background: Ewingchr('39')s sarcoma is a primitive and malignant bone tumor that is a serious medical challenge in preserving the patientchr('39')s life and choosing the appropriate treatment. The aim of this study was to consider the metastasis and survival rate after preoperative chemotherapy, surgery and postoperative chemotherapy as a treatment protocol.
Methods: In this study, 42 patients with Ewingchr('39')s Sarcoma admitted to Chamran and Namazi Hospitals during 2005 to 2016 were enrolled. After considering inclusion and exclusion criteria, 27 patients were finally entered the study. Neo adjuvant chemotherapy and again restaging with MRI and chest CT scan was done. After restaging, treatment was selected. Treatments included amputation; only wide resection; wide resection and allograft; wide resection and prosthesis and only chemotherapy. After surgical treatments, patient had adjuvant chemotherapy.
Results: In this study, 42 patients were investigated of whom 29 (%69) were male and 13 (%31) female. The age mean and standard deviation were 21.45± 7.69 and 16.23± 4.9 in the male and female in respect. Femur (%30) and tibia (%23.8) were of more involvement respectively. Treatment of 27 patients that was entered to study included amputation (5 subjects), only wide resection (6 subjects), wide resection and allograft (8 subjects) and wide resection and prosthesis (3 subjects). Patients with pelvis involvement received only chemotherapy (5 subjects). 46.2% of subjects had a 5-year survival period.
Conclusion: Early diagnosis of Ewingchr('39')s sarcoma and appropriate treatment using preoperative chemotherapy, wide resection and postoperative chemotherapy is highly noticed for this condition. Our study confirmed above result.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ewing`s Sarcoma
 • survival
 • Chemotherapy
 • Metastasis
 1.     References:

  1. Petca RC, Gavriliu S, Burnei Gh. Clinical and therapeutical aspect of ewing sarcoma in children and adolescents- A single center experience. Revista Medicala Romana. 2016;63(1):39-44.
  2. Robert K, Heck JR. Malignant bone tumor. In: Terry Canale S, James H. Campbells Operative Orthopedics. New York: Mosby; 2013.
  3. Balamuth NJ, Warner RB. Ewing's sarcoma. lancet Oncol. 2010;11:184-92.
  4. Choi EY, Gardner JM, Lucas DR, McHugh JB, Patel RM. Ewing sarcoma. Semin Diagn Pathol. 2014;31(1):39-47.
  5. Durer S, Shaikh H. Ewing Sarcoma. [Updated 2021 Jul 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559183/; 2021.
  6. Tu J, Huo Z, Gingold J, Zhao R, Shen J, Lee DF. The Histogenesis of Ewing Sarcoma. Cancer reports and reviews. 2017;1(2).
  7. Zollner SK, Amatruda JF, Bauer S, Collaud S, de Alava E, DuBois SG, et al. Ewing Sarcoma-Diagnosis, Treatment, Clinical Challenges and Future Perspectives. Journal of clinical medicine. 2021;10(8).
  8. Srivastava S, Arora J, Parakh A, Goel RK. Primary extraskeletal Ewing's sarcoma/primitive neuroectodermal tumor of breast. The Indian journal of radiology & imaging. 2016;26(2):226-30.
  9. Karkhur Y, Maini L, Tiwari A, Verma T. Ewings sarcoma of ilium: Resection and reconstruction with femoral head allograft. J Clin Orthop Trauma. 2017;8(Suppl 1):S53-S7.
  10. Ozaki T. Diagnosis and treatment of Ewing sarcoma of the bone: a review article. J Orthop Sci. 2015;20(2):250-63.
  11. Kai-Ling H, Cheng-fong Ch, etal. Clinical outcomes and prognostic factors of Ewing sarcoma. Journal of Chinese Medical Association. 2012;75:16-20.
  12. Biswas B, Bakhshi S. Management of Ewing sarcoma family of tumors: Current scenario and unmet need. World journal of orthopedics. 2016;7(9):527-38.
  13. Zhang J, Huang Y, Sun Y, He A, Zhou Y, Hu H, et al. Impact of chemotherapy cycles and intervals on outcomes of nonspinal Ewing sarcoma in adults: a real-world experience. BMC Cancer. 2019;19(1):1168.
  14. Iwamoto Y. Diagnosis and Treatment of Ewing's Sarcoma. Jpn J Clin Oncol. 2007;37(2):79-89.
  15. De Ioris MA, Prete A, Cozza R, Podda M, Manzitti C, Pession A, et al. Ewing sarcoma of the bone in children under 6 years of age. PLoS One. 2013;8(1):e53223.
  16. de Alava E, Gerald WL. Molecular biology of the Ewing's sarcoma/primitive neuroectodermal tumor family. J Clin Oncol. 2000;18:204-13.