نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

10.22034/ijos.2020.121141

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی تنه استخوان درشت‌نی ساق یکی از شایع‌ترین شکستگی‌ها در اندام‌تحتانی است که در صورت جابه‌جایی و عدم پایداری بین قطعات شکسته نیاز به عمل جراحی و ثابت کردن محل شکستگی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه نتایج دو روش جراحی «پلاک‌گذاری» و میله داخل استخوانی قفل‌شونده در درمان شکستگی بسته تنه استخوان درشت‌نی ساق بود.مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت آینده‌نگر و تصادفی در یک دوره زمانی ۱۵ ماهه انجام شد. در این مدت تمامی بیماران دچار شکستگی بسته تنه استخوان درشت‌نی ساق که به دو بیمارستان آموزشی درمانی شهر اهواز مراجعه نموده و به یکی از روش‌های درمانی مذکور درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب ۱۰۶ بیمار وارد مطالعه شدند. ۵۰ بیمار با «میله‌گذاری» و ۵۶ بیمار با «پلاک‌گذاری» درمان شدند. میزان و مدت زمان جوش‌خوردگی و عفونت، شاخص‌های ارزیابی بیماران بودند و بیماران به‌مدت یک‌سال پیگیری شدند.یافته‌ها: از تعداد کل بیماران، ۵۲ نفر (۹۲/۹%) در گروه «پلاک‌گذاری» و ۴۸ بیمار (۹۶%) در گروه «میله‌گذاری» جوش‌خوردگی بدست آوردند. ۴نفر (۷/۸%) در گروه «پلاک‌گذاری» و ۲ نفر (۴%) از گروه «میله‌گذاری» جوش‌نخوردند. میزان عفونت با پلاک نسبت به میله به‌صورت معنی‌داری بیشتر (۰/۰۳۴=p < /em>) و میانگین زمان جوش‌خوردگی با میله نسبت به پلاک به‌صورت معنی‌داری کمتر بود (۰/۰۰۶=p < /em>).نتیجه‌گیری: از نظر میزان جوش‌خوردگی تفاوت آشکاری بین «پلاک‌گذاری» و «میله‌گذاری» در شکستگی‌های بسته تنه تی‌بیا دیده نمی‌شود، لیکن «پلاک‌گذاری» با جوش‌خوردن کندتر و با احتمال عفونت بیشتری همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Plating and Intramedullary Nailing for Treatment of the Closed Tibial Shaft Fractures

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhossein Mehdinassab, MD
  • Nasser Sarrafan, MD
  • Behzad Pedarpoor, MD

چکیده [English]

Background: Tibial shaft fracture is one of the most common fractures in the lower limb which, in the case of displacement or instability, may need internal fixation. The aim of this study was to compare the results of plating and intramedullary nailing (IMN) for the treatment of closed tibial shaft fractures.Methods: In a prospective study, 106 cases of closed tibial shaft fractures admitted to two of the teaching hospitals of Ahwaz, during a 15 months period, were treated alternatively with plating or intramedullary rod fixation. The :::union::: and complication rates were compared with a 12-months follow-up.Results: From 50 cases treated by intramedullary rod and 56 who received plating, 48 (96%) and 52 (92.9%) patients respectively achieved :::union:::. Non-:::union::: was observed in 4% of intramedullary rod, and 7.8% of plate fixation cases. The infection rate in the plated tibias was significantly more than the intramedullary fixation cases (p < /em>=.034). The rodded cases had a shorter time to :::union::: than the plated ones (p < /em>=.006).Conclusion: :::union::: of closed tibial fracture is similar whether fixed by intramedullary rod or plate. A higher infection rate and a slower time to :::union::: are, however, to be expected with plating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibial Fractures
  • Fracture fixation, intramedullary
  • Bone Plates