نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121129

چکیده

سرطان کولورکتال غالباً به کبد متاستاز می‌دهد. تقریباً نیمی از مبتلایان به سرطان، کولون متاستاز کبدی دارند و یا در جریان سیر بیماری دچار آن می‌شوند. متاستاز خارج کبدی سرطان کولورکتال عارضه نادری است و معمولاً ریه‌ها، مغز، پوست و استخوان‌ها تقریباً به‌یک نسبت گرفتار می‌شوند. آدنوکارسینوم متاستاتیک سر استخوان ترقوه نیز عارضه نادری است. در این مقاله یک مورد متاستاز آدنوم کارسینوم کولون به استخوان ترقوه گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metastasis of Rectal Adenocarcinoma to the Clavicle (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghafouri, MD 1
  • Anooshirvan Hedayat, MD 1
  • Amir Reza Honarmand, MD 1
  • Mohammad Hashemi, MD 2
  • Saadat Molanaie, MD 2

چکیده [English]

Colorectal carcinoma metastases are mostly seen in liver. Almost half of the patients with colorectal cancer have liver metastasis or develop liver metastasis during the disease. Any metastasis outside the liver is rarely seen and if present, it is usually seen in lungs, brain, skin and skeletal system with the same probability. Skeletal metastases mostly involve weight bearing bones. Meanwhile skeletal involvement rarely occurs in clavicle. In this paper we report a case of colorectal cancer metastasis to medial head of clavicle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clavicle
  • Neoplasms
  • Colon