نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 پزشک عمومی

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121125

چکیده

پیش‌زمینه: علیرغم اهمیت زیاد وضعیت قرار گرفتن کاپ استابولوم در تعویض مفصل هیپ، مطالعات اندکی در مورد محل دقیق آن انجام شده است. یکی از مشکلات این جراحی‌ها، وجود استئوفیت مرکزی استابولوم است که می‌تواند مانع مشاهده علایم آناتومیک گردد. هدف از این تحقیق، بررسی شکل و محل استئوفیت‌ها در حفره استابولوم بود.مواد و روش‌ها: این بررسی در دو مرحله انجام شد: ۲۷۶ بیمار با علایم بالینی و پرتونگاری ساییدگی مفصل هیپ و بدون سابقه شکستگی یا عمل جراحی خاص روی لگن، مورد مطالعه قرار گرفتند. از تمامی بیماران پرتونگاری و سی‌تی‌اسکن انجام شد و تغییرات سی‌تی‌اسکن استابولوم طبقه‌بندی شدند. در مرحله بعد، در ۵۷ بیمار که تحت عمل جراحی تعویض مفصل قرار گرفته بودند، وضعیت استئوفیت‌های مرکزی استابولوم با مشاهده عینی طبقه‌بندی شد و تقسیم‌بندی مرحله اول با یافته‌های پرتونگاری منطبق گردید.یافته‌ها: براساس یافته‌های پرتونگاری، سی‌تی‌اسکن و تطابق با مشاهده عینی، استئوفیت‌های مرکزی استابولوم به چهار نوع تقسیم شدند: نوع  I: نمای ظاهری استابولوم طبیعی و عمق لبه کف «فوویا» (fovea) معادل ۵ میلی‌متر بود؛ در نوع IIa  اسکلروز اطراف «فوویا» دیده شد؛ در نوع IIb اسکلروز بیشتر شد و مانند چتر روی «فوویا» را پوشاند؛ در نوع IIc سقف ایجاد شده روی «فوویا» توسط استئوفیت‌ها تقریباً به هم رسیدند؛ و در نوع III: استئوفیت‌ها سقف کاملی روی «فوویا» تشکیل دادند و آن را ‌پوشاندند.نتیجه‌گیری: مطالعه و طبقه‌بندی استئوفیت‌های کف استابولوم قبل از جراحی و با کمک سی‌تی‌اسکن می‌تواند در قراردادن صحیح‌تر کاپ استابولوم در تعویض مفصل هیپ موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Central Osteophytes in Acetabulum: Patterns and Importance in Hip Arthroplasty

نویسندگان [English]

  • Firooz Madadi, MD 1
  • Mohammad Ali Okhovatpour, MD 1
  • Amir Mehrvarz Serkesheh, MD 2
  • Firoozeh Madadi 3
  • Majid Borairi, MD 2

چکیده [English]

Background: The posterior of acetabular cup in total hip replacement can be affected by the central osteophytes in the acetabular fovea. We are proposing a classification of such osteophytes based on direct observation and CT scan of osteoarthritis hips.Methods: This study was composed of two sections: first, 276 cases with all clinical and radiographic evidence of osteoarthritis of hip–with no history of fracture or pelvic bony surgery – were studied by radiographs and CT Scans. The changes in the acetabular osteophytes were evaluated and categorized. Secondly, 57 cases of hip osteoarthirites who were undergoing hip arthroplasty received direct observation of the acetabular osteophytes and categorization of the acetabular fovea in accordance with the above classification system. The relation of primary etiology of hip osteoarthritis with the osteophyte classification was also studied.Results: According to radiographs, CT Scans and direct visualization, four types of acetabular osteophytes were identified. Type I: Normal acetabular with 5mm distance from rim to the floor type IIa: Evidence of sclerosis around fovea type IIb: Sclerosis forming a ceiling, like an umbrella over the fovea type IIc: The foveal osteophytes are almost touching in the center type III: Osteophytes have fully covered the fovea, making the acetubular look very shallow.Conclusion: Study and categorization of acetabular osteophytes with radiographs and CT scan would be a helpful pre-operative tool for more accurate reaming of the acetabular cavity and cup positioning in hip osteoarthrties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetabulum
  • Osteophyte
  • Arthroplasty
  • Replacement, hip