نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121071

چکیده

پیش‌زمینه: این مطالعه, پراکندگی اولنار واریانس را در مبتلایان به بیماری کین باخ و همچنین در جمعیت عادی بالغین در ایران ارائه می‌دهد و هدف ما بررسی ارتباط اولنار واریانس منفی با بیماری کین باخ در بیماران بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه شامل دو گروه بود. در گروه اول, پرونده‌های مراجعان به درمانگاه ارتوپدی دو بیمارستان ارومیه به صورت گذشته‌نگر بررسی شد و پراکندگی اولنار واریانس در ۶۰ مورد مبتلا به بیماری کین‌باخ به دست آمد. گروه دوم شامل پراکندگی اولنار واریانس در ۴۰۰ پرتونگاری استاندارد مچ دست افراد عادی بود. داده‌های به دست آمده از دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. یافته‌ها: میانگین اولنار واریانس در گروه مبتلایان به بیماری کین باخ ۷/۱±۱/۱- میلی‌متر و در گروه کنترل ۵/۱±۷/۰+ میلی‌متر بود و تفاوت بین دو گروه معنی‌دار بود (۰۰۱/۰) . در گروه بیماران، اولنار واریانس در ۳۸ نفر (۶۳%) منفی، در ۱۶ نفر (۲۷%) صفر و در 6 نفر (۱۰%) مثبت بود و برتری اولنار واریانس منفی در مبتلایان به بیماری کین باخ از نظر آماری معنی‌دار بود (۰۲۷/۰=p < /em>). در گروه کنترل ۵۶ نفر (۱۴%) اولنار واریانس منفی، ۱۶۰ نفر (۴۰%) اولنار واریانس صفر و 184 نفر (46%) اولنار واریانس مثبت داشتند و ارتباطی بین سن یا جنس آنها با اولنار واریانس وجود نداشت. در این مطالعه رابطه معنی‌دار بین اولنار واریانس منفی و ایجاد بیماری کین باخ مشاهده شد (۰۰۱/۰). نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش از این نظریه که بین اولنار واریانس منفی و ایجاد بیماری کین باخ ارتباط وجود دارد، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Association of Kienböck’s Disease and Uulnar Variance in the Iranian Population

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Afshar
  • Afshin Aminzadeh Gohari
  • Zahra Yekta

چکیده [English]

Background: This study presents the distribution of ulnar variance among Iranian patients with Kienbock’s disease and a control group of normal adults of Iranian population. We evaluated the relationship between ulnar negative variance and Kienbock’s disease in our patients. Methods: This study included two groups. In the first group, we, retrospectively, reviewed our orthopaedic department clinic charts in two hospitals in Urmia-Iran, and collected the distribution of ulnar variances in 60 patients with Kienbock’s disease. The second group comprised the distribution of ulnar variances in 400 standard wrist radiographies of normal adult population. Comparisons were made between the findings of the two groups. Results: The mean ulnar variance of the Kienbock’s group was negative 1.1±1.7 and the mean ulnar variance of the general population was positive 0.7±1.5. The difference of the ulnar variance means was statistically significant (p < /i>=.027). There were 56 (14%) ulnar negative, 160 (40%) neutral and 184 (46%) ulnar positive variance in the control group and there was no correlation with age or sex. There was an association between ulnar negative variance and development of Kienbock’s disease in this study (p < /i>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kienböck’s disease
  • Lunate Bone
  • Avascular necrosis
  • Ulna