کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در بیماری های ستون فقرات: مروری بر مقالات چاپ شده

عادل ابراهیم پور؛ احمدرضا میربلوک؛ بهامین عطار؛ سیده لیلی نجفی

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121393

چکیده
  حوزه ای از پزشکی است که جهت ترمیم بافت یا اندام آسی دیده از )Regenerative medicine( پزشکی ترمیمیتوانایی خود بدن بهره می تیرد. این حوزه امروزه در ارتوپدی کاربرد وسیعی پیداکرده است که می توان به مواردی شاملدرمان بیماری های تخریبی دیسک، آسی ها و التهاب تاندون ها، مفاصل و لیگامان ها اشاره کرد. محصول شایع پرکاربرداست. میالعات بالینی انسانی را که به ...  بیشتر