بررسی تأثیر واریاسیون‎های پالماریس لانگوس و فلکسور سطحی پنجم بر قدرت چنگش و نیشگون دست

علیرضا سعید؛ محمدرضا بانشی؛ افسین حشمتی؛ امیررضا صادقی فر؛ سامان غیاثی؛ علی اکاتی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1394، ، صفحه 121-127

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121300

چکیده
  پیش‎زمینه: در زمینه تأثیر وجود یا عدم وجود تاندون پالماریس لانگوس بر قدرت چنگش و نیشگون، بررسی‌هایی انجام شده و تأثیر وجود فلکسور سطحی پنجم دست بر قدرت چنگش نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر وجود یا عدم وجود همزمان و همچنین حالت‎های مختلف کالبدشناسی پالماریس لانگوس و تاندون فلکسور پنجم بر قدرت چنگش و ...  بیشتر