تأثیر الکتروکوتری اطراف کشکک بر روی غضروف آن

نیلوفر نمازی؛ فریدون مجتهد جابری؛ سارا پاکباز؛ امیر رضا وثوقی؛ مهراد مجتهد جابری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 74-79

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121265

چکیده
  پیش‎زمینه: تخریب گیرنده‎های درد اطراف کشکک با الکتروکوتری به‎طور معمول در تعویض مفصل زانو انجام می‎شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آن بر روی غضروف بود.مواد و روش‎ها: در یک کارآزمایی بالینی، ۲۰ خرگوش که به دو دسته ده‎تایی (مورد و شاهد) تقسیم شدند و گروه مورد تحت عمل جراحی و آرتروتومی از طریق سمت داخل کشکک قرار گرفت. در گروه مورد، تخریب ...  بیشتر

روش تغییریافته‌ کارگذاری بخش استخوانی گرافت در بازسازی رباط متقاطع پشتی زانو با پیچ اینترفرانس (مطالعه بیومکانیک بر روی مدل حیوانی استخوان گاو)

فریدون مجتهد جابری؛ هومن عباسی؛ نسرین ساکی؛ امیر لطف آذر؛ احمد انصافداران؛ ثریا ساکی؛ مهراد مجتهد جابری

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1387، ، صفحه 22-28

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121167

چکیده
   پیش‌زمینه: در این مطالعه روش تغییریافته تثبیت به‌روش «جاگذاری در محفظه استخوانی» (inlay) در بازسازی رباط متقاطع پشتی زانو را معرفی و مشخصات ساختاری تثبیت به‌روش «جاگذاری در محفظه استخوانی» با تثبیت به روش جدید و تغییریافته مقایسه گردید. در روش تغییر یافته از پیچ اینترفرانس استفاده شد و عمل جراحی در حالت خوابیده (supine) که قابلیت اجرایی ...  بیشتر