مقایسه نتایج بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ با بیوپسی باز در تومورهای استخوانی

محمد قره داغی؛ علیرضا هوتکانی؛ علی مرادی؛ تامارا تمامگر

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1390، ، صفحه 109-115

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121039

چکیده
  پیش‌زمینه: تشخیص نهایی هر تومور وابسته به بیوپسی و جواب آسیب‌شناسی می‌باشد. بیوپسی در تومورهای عضلانی اسکلتی می‌تواند به روش مرکزی با سوزن بزرگ یا باز انجام شود. در بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ آسیب بافتی بسیار اندک و مشکلات جراحی بعدی و هزینه‌ کمتر است؛ ولی مشکل این روش نمونه بافتی اندک است. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بیوپسی سوزنی ...  بیشتر

رویکردهای جراحی شکستگی‌های سوپراکندیل هومروس نوع 3 در کودکان (مقایسه دو رویکرد پشتی و خارجی)

علیرضا هوتکانی؛ علی مرادی؛ احسان اوحدی؛ حمیده فیض دیسفانی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 65-69

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121031

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی‌های سوپراکندیل هومروس از آسیب‌های شایع اندام فوقانی در کودکان می‌باشد. در مواقع نیاز به جراحی باز در این شکستگی، رویکردهای مختلفی ممکن است بکار گرفته شوند. هدف از این تحقیق، مقایسه دو رویکرد جراحی در چنین موارد است. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، از ۸۷ بیمار متوالی (case series) مراجعه کننده به یک مرکز درمانی ...  بیشتر

درمان فوری ضایعات عصبی و تاندونی دست

علیرضا x علیرضا هوتکانی؛ حسن کریمی؛ علی مرادی؛ احسان واحدی؛ ابوالفضل کاظمی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، ، صفحه 118-124

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121118

چکیده
  پیش‌زمینه: ضایعات تروماتیک دست از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که منجربه کارافتادگی می‌گردد. باتوجه به درصد بالای گروه‌های سنی فعال اجتماعی و کاری که دچار چنین ناتوانی‌هایی می‌شوند، بررسی نتایج درمانی آسیب‌های عصبی و تاندونی دست، جهت دست‌یابی به رویکرد مناسب درمانی در بخش اورژانس ارتوپدی مورد نظر قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه ...  بیشتر