شکستگی اینترتروکانتریک در بیماری که بیست سال قبل به دلیل شکستگی شفت فمور تحت فیکساسیون با پلاک قرار گرفته بود: گزارش مورد

رضا زندی؛ محمدرضا میناتور سجادی؛ یاسر صفایی

دوره 18، شماره 1 ، اسفند 1398، ، صفحه 33-36

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121411

چکیده
  شکستگی اینترتروکانتریک یکی از شایعترین شکستگی‌های استئوپروتیک سالمندان است. درمان ارجح این بیماران جراحی است ولی انتخاب روش مناسب به‌ویژه در مواردی که استخوان فمور به دلیل شکستگی قبلی، با ایمپلنت فیکس شده است با چالش‌های فراوان همراه است.بیماری که در این گزارش به آن اشاره شده، خانم 80 ساله‌ای است که 20 سال قبل تحت جااندازی باز و ...  بیشتر

الگوهای پارگی منیسک همراه با ضایعات رباط صلیبی خلفی

محمد رضا میناتور سجادی؛ عادل ابراهیم پور؛ محمد علی اخوت پور؛ رضا زندی؛ حوریا امامی

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 44-49

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121388

چکیده
  چکیدهبود. )PCL( هدف: هدف از این مطا عه بررسی ویوع و ا گوهای پارگی منیس همراه با ضایعا رباط صلیبی خلفیقرار گرفتند، در این مطا عه وارد PCL که تحت عمل جراحی بازسازی PCL روش: 11 بیمار با تش یص پارگی مزمنودند.پرونده بیماران بررسی ود.محل و درجه آسیب غضروف، محل و ا گوی پارگی منیس ، فاصله بین تش یص و عمل جراحیو روش درمانی جمع آوری ود.16 ماه بود. فاصله زمانی ...  بیشتر